Випуск № 1(67), 2020

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мостепанюк А.В.
Трансформація європейської соціальної політики в умовах глобалізації

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Грибіненко О.М.
Макроекономічні виміри безпеки країн світу

Макаренко П.О.
Аналіз розроблення людино-орієнтованого стратегічного підходу до виходу з кризи в умовах перехідної економіки

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Воленщук Н.А.
Наукові засади інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні

Дюк А.А.
Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання

Передерко В.П.
Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській Області у 2018 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 3

Сенишин О.С., Чопко Н.С., Мункачій І.З.
Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов України

Шкарлет С.М., Лойко Д.М.
Поняття інноваційного потенціалу в контексті різних методологічних підходів

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завідна Л.Д.
Управління витратами підприємств ресторанного господарства

Занора В.О.
Мотивація команди для управління проєктами розвитку підприємства: практичні засади

Капінус Л.В., Скригун Н.П., Петрович М.В.
Перспективи розвитку ОТТ-реклами на онлайн-ринку

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Теоретичні підходи до формування моделей компетентностей у системі управління людськими ресурсами підприємства

Мельник А.О., Колесник А.О.
Податковий складник економічної безпеки підприємства

Мельник А.О., Лучна Н.С.
Система розвитку персоналу підприємства

Наджіб Фертас
Особливості формування структури ресурсного потенціалу підприємства з позиції конкурентоспроможності

Писаренко С.В., Решетник В.Г., Ільченко А.І.
Ресурсний потенціал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Смерічевський С.Ф., Шевченко А.В., Савельєв М.С.
Оцінка лояльності споживачів до торгової марки

Ткачук Г.О.
Технології системи забезпечення економічної безпеки підприємства: науковий підхід до застосування

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Шандрівська О.Є., Шандрівський А.Г.
Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: проблематика захисту персональних даних

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Вовк Є.О.
Глобальні детермінанти розвитку українського ринку акцій

Гончар К.О.
Сучасні підходи до оцінки операційного ризику банків

Гончаренко Т.П.
Емпіричний аналіз зовнішніх факторів формування бізнес-стратегії банку

Дудченко В.Ю.
Характеристика досвіду зарубіжних країн у забезпеченні незалежності центральних банків

Заруцька О.П., Сосєдка О.В., Міняйло В.Ф.
Сучасний стан електронного банкінгу та управління операційними ризиками

Лисяк Л.В., Кушнір А.І.
Бюджетна політика розвитку територій України та забезпечення стійкості місцевих бюджетів

Мельничук Н.Ю., Ковальчук С.С.
Депозитна діяльність банківських установ у контексті формування їхньої ресурсної бази

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Людвенко Д.В.
Урахування концепції сталого розвитку у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва

Мельничук М.О.
Організаційно-методичні аспекти обліку елементів соціального капіталу підприємства

Соколенко Л.Ф.
Використання SWOT-аналізу для формулювання завдань бухгалтерського обліку керуючої компанії у сфері ЖКГ

Степаненко О.І.
Необоротні матеріальні активи в амортизаційній політиці підприємства

Temchyshyna Yulia, Didashko Yulia
The role of accounting information in the modernization of remuneration of personnel of an industrial enterprise – a producer of growing added value

Романчукевич В.В.
Роль державної фінансової політики сталого розвитку в умовах глобалізації

Тягунова Н.М., Тягунова З.О.
Управління інвестиційними проектами у сфері онлайн-торгівлі