Випуск № 3(61), 2018

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гончарук І.В.
Значущість вертикальних обмежень на багатосторонніх ринках

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зварич І.Я.
Еволюція концептуальних систем: циркулярна економіка & інклюзивна економіка

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Борблік К.Е.
Генезис понятійно-категоріального апарату дослідження сталого розвитку ринку туристичних послуг України

Вороніна Ю.Є.
Комунікативна політика в системі публічного управління

Лукашова Л.В.
Бізнес-фасилітація малого підприємництва: види, тенденції, сучасна міжнародна практика

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Блажей І.О.
Значення кольору у формуванні візуальної концепції екологічного бренда

Заяц О.В.
Контролінг організаційно-економічних методів у ціноутворенні підприємств автотранспорту

Мурашко І.С.
Оцінювання екологічного складника стійкого розвитку підприємств машинобудування

Олексенко Я.А.
Наукові концепти становлення корпоративної культури в історії економічної думки

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Андрусяк Н.О.
Еколого-економічна політика регіону в контексті конкурентоспроможності

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кудлаєнко С.В.
Детермінанти розвитку соціальної сфери у трансформаційній економіці

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кешенкова Н.В.
Виртуальные операторы сотовой связи как часть процесса эволюции банковской системы

Коваленко В.В., Ткаченко Д.Ю., Шевченко О.В.
Кредитний ринок України: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Огородник В.В.
Методи оцінки соціально-економічної ефективності банку з державною участю

Сидорчук А.А.
Поняття ефективності використання коштів місцевих бюджетів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.С., Височан О.О.
Регулювання інвентаризаційних різниць у бухгалтерському обліку