Випуск № 2(60), 2018

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гірник Є.В.
Модернізація суспільного сектору в стратегіях розвитку інноваційної економіки

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бігус М.М., Заруба А.А., Луцик Я.В.
Перспективи розвитку ділового туризму в умовах євроінтеграції

Бусарєва Т.Г.
Особливості злиттів та поглинань ТНК

Чужиков А.В.
Глобальний трансфер медійних продуктів

Шайда О.Є., Полякова Ю.В., Степанов А.В.
Економічна дипломатія як комунікативний інструмент зовнішньоекономічної політики

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Пішеніна К.К.
Стратегічні напрями інноваційної політики освітнього кластеру України

Салашенко T.І.
Механізм функціонування довгострокового ринку електричної енергії України

Свидрук І.І.
Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки

Шпарик Я.Я.
Еволюція поглядів щодо державного регулювання землі як фактора виробництва

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кучер С.Ф., Попова А.О.
Діагностика ціноутворення нафтопереробного підприємства

Савіцький А.В.
Побудова структури системи управління прибутковістю підприємства за умов інтеграційної спрямованості економіки

Скригун Н.П., Капінус Л.В., Даценко І.М.
Асоціативна диференціація брендів та методи її дослідження

Соколюк С.Ю.
Інноваційний розвиток – основа гармонізації агропідприємств

Шуляр Р.В.
Гнучкість та адаптивність систем управління якістю в інформаційних системах управління на підприємствах

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Козіна К.Г.
Концептуальна модель регіонального ринку вантажних автотранспортних перевезень

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю.
Середовище діяльності університетів та маркетингові аспекти управління

Рядно О.А.
Динаміка зовнішньоекономічної діяльності в Дніпропетровській області

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Наумова М.А.
Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мещеряков А.А.
Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах

Науменкова С.В., Міщенко С.В.
Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду

Петрова Я.І.
Фінансові аспекти розвитку вищої освіти в Україні

Роменська К.М.
Стратегічні цілі розвитку за умов програмно-цільового методу управління бюджетними коштами

Сергієнко Л.К., Онуфрієнко І.І.
Бюджетна безпека як складник бюджетної політики держави

Синюк А.О.
Оцінювання фінансової стійкості банків з використанням бізнес-моделей

Скоромна О.Ю.
Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Чугрій Н.А.
Особливості обліку витрат на етапі дослідження та розроблення нематеріальних активів у науково-дослідних установах НААН України